એકલા ઊભા રહેવાનું સાહસ રાખો : Gujarati Suvichar Image

Dhaval Rathod

 


એકલા ઊભા રહેવાનું સાહસ રાખો,

કેમ કે દુનિયા સલાહ આપશે સાથ નહીં !!

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !